Ozon Tekstil

Yalın Üretim

Proje Adı : Asakai

Ana Kategori : Süreç Geliştirme

Projenin Amacı : Yalın üretim felsefesini yaygınlaştırma ve problem çözme kültürü oluşturulması

Tarih : Aralık 2018

Projenin Sahibi : Yalın Enstitü ve Ozon Tekstil

Nedir ?

Asakai; işletme üretim içerisinde, belirli bir format dahilinde, tüm bölümlerden temsilcilerin katılımı ile üretim alanında ve sahada (Genba) yapılan üretim değerlendirme toplantısıdır. 

Neler Yaptık ?

2018 yılının Aralık ayı itibari ile GENBA da Asakai yapılmaya başlandı. İş sağlığı ve güvenliği konusu ile başlayan toplantı üretim takibi, kalite ve teslimat konularında bir önceki günün değerlendirmesi olarak yapılmaktadır. Birimlerin birbirinden beklentileri paylaşılarak toplantı sonlandırılmaktadır. Problemleri anlık görmek, müdahale etmek. Tekrarlayan problemleri belirleyerek, kök nedenine imek için harekete geçme ortamı sağlıyor.

Proje Adı : Sivas Takım Lideri Geliştirme Programı-1

Ana Kategori : Yalın Eğitim

Projenin Amacı : Takım liderlerine yalın yetkinlik kazandırılması için sınıf eğitimleri ile sahada uygulamalar yapılması

Tarih : Şubat 2019

Projenin Sahibi : Yalın Enstitü ve Ozon Tekstil

Nedir ?

Takım lideri geliştirme programı-1; proseslerini Yalın üretim tekniklerine göre yönetebilmeleri için liderlere yalın yetkinlik ve bilgi becerilerinin kazandırılmasını amaçlayan bir eğitim programıdır.  

Neler Yaptık ?

Yalın Yönetimi anlayışının şirket geneline yansıtacak olan takım liderleri için başlayan bu program sayesinde yalın yönetim ( hedeflerle yönetim ) mantığının yerleşmesi hedeflendi. Takım liderlerini proses hakimiyetinin sağlanması amacıyla standart iş yapısının oluşturuldu. Sürdürülebilir ve sürekli iyileştirme felsefesinin oluşturulması için takım liderlerinin takip edeceği KPI lar belirlenerek her vardiya öncesinde 5 dakikalık ekip toplantıları başlatıldı.Proses takibi ile erken tanı ve problem oluşmadan çözüm üretebilme metodolijisi uygulamaları öğretilerek uygulamaya geçmeleri beklendi. Program sonunda takım liderlerinden kendi alanlarında bir problem belirleyerek A0 problem çözme metodu ile çalışması ile program tamamlandı. Sürecin sürdürülmesi Sürekli İyileştirme departmanı tarafından devam edilmektedir. En önemlisi sahiplenme, ekip yönetme ve ekip yönetme sorumluluğunun farkındalığı ile ilgili  gelişim sağlandı.

Proje Adı : Ür-Ge Yalın Süreç Geliştirme

Ana Kategori : Süreç Geliştirme

Projenin Amacı : Süreç darboğazlarının belirlenmesi ve giderilmesi, model üretim sürelerinin kısaltılması

Tarih : Nisan 2019

Projenin Sahibi : Yalın Enstitü ve Ozon Tekstil

Nedir ?

VSM (Değer Akış Haritalama) tekniği ile Üretim Geliştirme süreçlerinin geliştirilmesini hedefleyen bir çalışmadır. 

Neler Yaptık ?

Ölçülebilir süreç yönetimi sağlamak amacı ile başlatılan bu projede mevcut durum haritalaması yapılarak lead time süresi belirlendi. Numune on time performansını iyileştirip, süreç kopukluklarının tespitinin ardından aksiyonların belirlenmesi, numune dikimde hat dengelemeyi sağlayarak kesintisizi iş akışının sağlanması ve katma değersiz işleri kaldırarak lead time süresinin kısaltılması sağlandı. Bu çalışmalar sonucunda gelecek durum haritalaması ile süreç standart hale getirildi. Müşterilerin hız ve çeviklik beklentilerine uygun, sürekli gelişecek bir yeni süreç kurgusu devreye alındı. Sürekli gelişmeye devam ediyor.


Proje Adı : Öneri Değerlendirme Sistemi

Ana Kategori : Süreç Geliştirme

Projenin Amacı : Çalışan katılımı, Kaizen ile öneri değerlendirme, problem çözme kültürü oluşturma ve yaygınlaştırma

Tarih : Aralık 2019

Projenin Sahibi : Ozon Tekstil

Nedir ?

Öneri Değerlendirme Sistemi; çalışanların süreçleri içerisindeki darboğazları ve problemleri Kaizenler ile çözmesini sağlayan ve bunun kayıt altına alınarak kurumsal hafıza oluşturulmasını gerçekleştiren bir projedir.

Neler Yaptık ?

Çalışanlarımızın bilgi, beceri ve deneyimlerinden yola çıkarak, İşletmeleri’nin gelişimine katkı sağlayacak yeni fikir ve iyileştirme önerilerini almak için öncelikle kaizen eğitimleri verildi. Sürekli iyileştirme kültürünü özendirmek ve  yaygınlaştırmak için Çevre-İSG, Kalite  ve Maliyet konularında iyileştirme fikri sunmaları beklendi. Fikirler kurul tarafından değerlendirilerek puanlama yapılıp öneri sahiplerine ödüller takdim edilmektedir.

Proje Adı : A3 Çalışmaları

Ana Kategori : Problem Çözme

Projenin Amacı : Problem çözme kültürünün oluşturulması, yalın araçların kullanılmasının sağlanması

Tarih : Temmuz 2019

Projenin Sahibi : Yalın Enstitü ve Ozon Tekstil

Nedir ?

A3; bir yalın üretim problem çözme tekniğidir.

Neler Yaptık ?

Hoshin Kanri çalışmasına destek olmak amacı ile tüm beyaz yaka çalışanlarına A3 eğitimi verilerek devamında uygulaması da sağlanmıştır. Bu sayede şirket veya bölüm hedeflerine ulaşmada karşılaşılan problemler için A3 çalışmaları yapıldı ve hedefe ulaşmayı engelleyen noktalar tespit edilerek çözümler uygulandı. Problem çözme sistematik bir iştir, yangın söndürmeden farklıdır. Her kademe uzman ve yöneticinin yiyebileceği büyüklükte lokmaları yutmaları, yani problemleri kırımlara ayırıp çözmeleri kültürünü yerleştirdik. Ön yargısız, mevcut durumu anla kültürü olmadan, problemler günü kurtaracak şekilde çözülür ama gelecekte tekrarlar. A3 geleceğe yatırımdır.

Proje Adı : 5S Çalışmaları

Ana Kategori : Süreç İyileştirme

Projenin Amacı : Yalın araçların kullanılmasının sağlanması ve süreçlerin iyileştirilmesi

Tarih : Ocak 2020

Projenin Sahibi : Ozon Tekstil

Nedir ?

5S; organizasyonlarda kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak için geliştirilen bir yalın tekniktir.  

Neler Yaptık ?

Ozon Tekstil çalışanlarına 5S eğitimleri verildi. 5S çalışmaları ile birlikte alanların düzenlenmesi, alan kazanımları, ergonomi şartlarının iyileştirilmesi, alanların tanımlanması ve haftalık rutin denetimler ile iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

Problemler ve anormallikleri görmek ancak 5s ile mümkündür. Normalini bilmeden anormalini göremezsiniz.

Proje Adı : Tedarikçi Değerlendirme

Ana Kategori : Alt Yapı

Projenin Amacı : Tedarikçi ölçme ve değerlendirme altyapısı oluşturulması

Tarih : Nisan 2020

Projenin Sahibi : Ozon Tekstil

Nedir ?

Tedarikçi değerlendirme; stratejik iş ortaklarımızın ölçümlenmesinin sağlanması ve kategori oluşturularak bu kapsamda iş birliklerinin geliştirilmesini sağlayan bir çalışmadır.

Neler Yaptık ?

Bu proje ile birlikte tedarikçiler ile stratejik planlama yapılmasına destek olacak alt yapı hazırlanması için belirlenen kriterler dahilinde mevcut durum çıkarıldı. Tedarikçi değerlendirme kriterleri olarak birinci öncelik Sosyal Uygunluk olmak üzere ürün kalitesi ve plana uyum konularında tedarikçilerimiz değerlendirilebileceği bir sistem kuruldu. Değerlendirmeler neticesinde tedarikçiler sınıflandırılarak stratejik ve ana tedarikçilerimize imtiyazlar sağlanması bunun yanında diğer tedarikçilerin gelişmesi için çalışmalar planlandı ve uygulamaya alındı.    

Proje Adı : Robotik Proses Otomasyon

Ana Kategori : Alt Yapı

Projenin Amacı : Otomasyon sistemi ile katma değersiz işlerin insan gücünden ayrıştırılması

Tarih : Temmuz 2020

Projenin Sahibi : Ozon Tekstil

Nedir ?

Robotik Proses Otomasyon ; rutin ve standart (tekrarlayan) işlerin otomasyon ile yönetilmesi ile katma değer yaratmayan ancak yapılması gereken işlerin lead time sürelerinin kısaltılması ile ilgili bir projedir.

Neler Yaptık ?

2020 Yılında robotik süreç otomasyon projesinin ilk işlemi olan “Fason Sözleşme Oluşturma İşlemi” bitirilmiş ve ilk robot canlı ortamda çalışmaya başlamıştır. Personellerimizin üzerinden rutin ve standart iş yüklerinin alınıp değer katan faaliyetlere zaman ayırabilmelerini amaçlayan projede “Yurtiçi (DeFacto’ya) Satış, Rota Oluşturma, Fatura Kaydı Oluşturma” gibi işlemlerin analizi bitmiş olup canlı ortama alınmak üzeredir.

Proje Adı : Yalın Bant

Ana Kategori : Süreç İyileştirme

Projenin Amacı : Verimlilik artışı, yalın saha uygulamalarının gerçekleştirilmesi

Tarih : Eylül 2020

Projenin Sahibi : Ozon Tekstil

Nedir ?

Yalın Bant Projesi ; Hat dengeleme ve Multi Skill tekniklerini kullanarak verimli ve hedefe odaklanmış üretim bantları oluşturmayı hedefleyen bir projedir.

Neler Yaptık ?

Yalın Bant projesi kapsamında hat dengeleme, saatlik üretim takibi, standart operasyon formlarının oluşturulması, çoklu beceri eğitim planı kapsamında yetkinlikler arttırıldı. Performans takibinden OEE takibine geçildi. Hat dengeleme takibi sonucunda hatta yaşanan mudalar tespit edilerek aksiyon noktaları belirlendi.

Proje Adı : Hoshin Kanri

Ana Kategori : Alt Yapı

Projenin Amacı : Hedefler ile yönetimin gerçekleştirilmesi ve üst yönetimden alt kademelere kadar yaygınlaştırılması

Tarih : Ekim 2020

Projenin Sahibi : Ozon Tekstil

Nedir ?

Hoshin Kanri; bir organizasyonun günlük faaliyetlerini stratejik hedefleri ile uyumlu hale getirmeye yönelik süreç odaklı sistematik bir yaklaşımdır.  

Neler Yaptık ?

Hoshin Kanri anlayışı ile, Stratejik hedeflerimizi belirledik ve tüm kademelerdeki çalışanlar ile paylaştık. Bu hedeflere nasıl hizmet edebileceklerini sorduk. Her bir bölüm ve çalışan hedeflere katkı sağlayabilecek, proje konularını ve problem çözme konularını belirledi. Belirlenen projeler için A3’ler hazırladılar. Hedefe ulaşmayı engelleyen kök nedenler belirlendi. Gerekli aksiyonlar alınarak çözümler uygulandı. Aylık, 3 Aylık ve 6 Aylık gözden geçirme toplantıları ile A3’ler takip edildi. Hatalar düzeltildi. Tıkanılan noktalar için gerekli adımlar atıldı. A3’lerin hedefe ulaşması ile stratejik hedeflere yaklaşım sağlandı.